Call Center w praktyce likwidacji ubezpieczeniowych szkód komunikacyjnych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Call Center w praktyce likwidacji ubezpieczeniowych szkód komunikacyjnych

Program szkolenia

1. Prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy – podstawy

 • Główne grupy norm prawa ubezpieczeń
 • Cechy umowy ubezpieczenia
 • Typy ubezpieczeń funkcjonujących na rynku i ich najważniejsze cechy
 • Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – znaczenie gospodarcze
 • Ćwiczenie praktyczne – casus

2. Podstawowe pojęcia odpowiedzialność deliktowej

 • Rodzaje odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność deliktowa – podstawowe przepisy
 • Zdarzenie szkodzące (ubezpieczeniowe), związek przyczynowo skutkowy, szkoda
 • Zakres naprawienia
 • Ćwiczenie praktyczne – casus

3. Podstawowe zasady ustalania odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniowej w zdarzeniach związanych z ruchem pojazdów mechanicznych

 • Zasada winy i zasada ryzyka
 • Ruch pojazdu, sytuacje związane z ruchem
 • Pojęcie posiadacza, właściciela
 • Zakres ubezpieczenia
 • Regres
 • Ćwiczenie praktyczne – analiza schematów zdarzeń komunikacyjnych

4. Podstawowe zasady ustalania odpowiedzialności  z AC

 • System ryzyk nazwanych i all risk
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Sposób wyliczenia odszkodowania
 • Przypadki szczególne: szkoda całkowita, kradzież, rabunek
 • Ćwiczenie praktyczne – analiza odmów wypłaty w kontekście rażącego niedbalstwa

5. Praktyka likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

 • Przyjęcie zgłoszenia szkodowego – wymogi formalne i znaczenie prawne
 • Problem ciężaru dowodowego
 • Likwidacja merytoryczna a likwidacja techniczna
 • Metody likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Terminy i inne wymogi
 • Zakończenie postępowania – decyzja, ugoda, wyrok

6. Procedura odwoławcza – sądownictwo arbitrażowe

 • Ćwiczenia praktyczne – sporządzamy wniosek o sąd polubowny

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY