Likwidacja szkód komunikacyjnych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Likwidacja szkód komunikacyjnych

O szkoleniu

Szkolenie obejmuje podstawową materię likwidacyjną od strony prawnej. Analizowane są obowiązujące normy prawne, orzecznictwo oraz sytuacje faktyczne (materiały szkoleniowe obejmują wybór norm prawnych, orzeczeń oraz schematów szkodowych). Do materiałów dołączane są również teksty publicystyczne dotyczące problematyki likwidacyjnej autorstwa prowadzącego.

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu

 • Normy prawne znajdujące zastosowanie w odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
 • Podstawowe pojęcia np.: wypadek drogowy, pojazd mechaniczny
 • Podstawowe zasady realizowania się odpowiedzialności cywilnej: wina i ryzyko
 • Metodyka ustalenia pokrycia ubezpieczeniowego przy zastosowaniu zasady ryzyka
 • Przesłanki odpowiedzialności: szkoda, ruch pojazdu, związek przyczynowo skutkowy
 • Przesłanki egzoneracyjne, współwina
 • Metodyka ustalania pokrycia ubezpieczeniowego przy zastosowaniu zasady winy
 • Wina właściciela, posiadacza, poszkodowanego, pracownika
 • Pojecie szkody i metody jej restytucji

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

 • Odpowiedzialnośc cywilna posiadacza pojazdu objęta ubezpieczeniem obowiązkowym
 • Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów (wyrok, mandat, dowód prywatny)
 • Zawarcie ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności i sumy gwarancyjne
 • Obowiązek zawarcia, umowy krótkoterminowe, ustanie umowy
 • Problematyka zbycia pojazdu i możliwość wypowiedzenia umowy
 • Obowiązki uczestników wypadku – możliwość ograniczenia odszkodowania, bądź regresu
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Metody regulacji szkód z OC – posiadacza, szkoda na mieniu i na osobie, szkoda całkowita i częściowa
 • Zabezpieczenie i dochodzenie regresu zakładu ubezpieczeń

3. Ubezpieczenie auto casco

 • Przegląd produktów dostępnych na rynku ubezpieczeniowym (All risks, ryzyka nazwane)
 • Ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego, części składowe umowy ubezpieczenia, zdarzenia objęte ubezpieczeniem
 • Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, lista typowych wyłączeń w relacji do art. 815 i 827 k.c.
 • Suma ubezpieczenia, franszyza redukcyjna i integralna, obowiązki ubezpieczającego
 • Wyliczenie i wypłata odszkodowania, cesja z polisy ubezpieczeniowej, regres
 • Problematyka szkód kradzieżowych, terminy, obowiązki formalne: klucze, dokumenty inne

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY